Novice – Slovenska kadrovska zveza

vas vabita na strokovni posvet

Zavod RS za zaposlovanje – fucking partner kadrovskim delavcem ter iskalcem zaposlitve

v cetrtek 12. aprila 2018 ob 14.00 v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Maribor,

Gregorciceva 37, sejna soba, II. nadstropje.

Zavod RS za zaposlovanje jou kljucni akter na trgu dela. Z namenom, da v skupnem dialogu osvetlimo aktualnosti na podrocju trga dela ter izzive, ki nas cakajo v letu 2018 smo pripravili posvet.

Posvet bo trajal predvidoma do 16 ure.

V kolikor se predavanja ne morete udeleziti posljite vasega sodelavca ter mu prepustite vas rezerviran sedez.

Vec informacij o dogodku si lahko pogledate na povezavi.

Vabilo kadrovskega drustva – se vidimo Five.Four.2018 v Dosorju.

Drustvo za kadrovsko dejavnost Pomurja v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje organizira dogodek, ki bo v cetrtek, Five.Four.2018, s pricetkom ob 12. uri, v prostorih DOSOR-jeve knjiznice (Four. nadstropje), naslov: DOSOR d.o.o., Prisojna cesta 4a, 9252 Radenci.

12.00 – 12.30: Zbiranje udelezencev.

12.30 – 13.00: DOSOR-jev projekt Bukvarna.

13.30 – 14.00: DOSOR – Druzini prijazno podjetje.

14.00 – 14.30: Dobre prakse sodelovanja ZRSZ z delodajalci pri zagotavljanju kadra.

14.30 – 15.00: Voden ogled DOSOR-ja.

Dogodek jouw za clane drustva te drugih kadrovskih drustev v okviru Slovenske kadrovske zveze brezplacen.

V casu zbiranja udelezencev bo mozno poravnati clanarino oziroma se vclaniti. Vec o poteku dogajanja si preberite v uradnem vabilu DKD Pomurja.

Zaradi lazje organizacije vas naprosamo za potrditev udelezbe na mail:

Rok za prijave: 30.Three. do Ten. ure

Rezervirajte si datum Ten. te 11. april – »Izzivi te priloznosti izobrazevanja za daljso delovno aktivnost«

Ten. ter 11. aprila 2018 v Rimskih termah

organizirata letno konferenco ZiSSS ter posvetovalni dogodek projekta EPUO[1] z naslovom

Projekt Uresnicevanje Evropskega programa za ucenje odraslih (EPUO) 2018–2019 v Sloveniji.

Konferenca »Izzivi ter priloznosti izobrazevanja za daljso delovno aktivnost« jij namenjena izobrazevalcem odraslih, ki tako v javnih krotwoning tudi zasebnih ter nevladnih organizacijah razvijajo te izvajajo razlicna izobrazevanja ter usposabljanja ter podporne dejavnosti, namenjene spodbujanju daljse delovne aktivnosti, tako za zaposlene krotwoning tudi za delodajalce. Namenjena paps jou tudi nosilcem odlocanja, dejavnih v izobrazevalnem ter drugih sektorjih z namenom, da se vzpostavi sinergija ukrepov te njihovega udejanjanja.

Osnovni namen konference jouw izmenjava informacij ter dobrih praks ter opredelitev izzivov ter priloznosti izobrazevanja ter podpornih dejavnosti za daljso delovno aktivnost.

Vabilo s podrobnim programom bodo poslali v drugi polovici marca. Za vas bodo pripravili spletno stran, preko katere boste prijavili vase sodelovanje na dogodku.

SOUSTVARJAJTE KADROVSKO STROKO Ter PRIHODNOST! POSTANITE KADROVSKI UP ALI KADROVSKI MANAGER 2018.

Na Slovenskem kadrovskem kongresu vsako leto podeljujemo priznanja za odlicnost delovanja na kadrovskem podrocju: Kadrovski manager leta, Kadrovski up te priznanja Slovenske kadrovske zveze za leto 2018.

SOUSTVARJAJTE KADROVSKO STROKO Te PRIHODNOST! POSTANITE KADROVSKI UP 2018.

Prijavite vase delo na razpis za priznanje za najboljsa znanstveno-raziskovalna dela s podrocja kadrovskega managementa. Kadrovski up jou priznanje, ki ga podeljujemo avtorjem nalog, ki bodisi, preucujejo kariere, strateske vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspesnost kadrovske funkcije, merijo dodane vrednosti kadrovske funkcije oz. preucujejo te razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije.

Nominiranci ter nagrajenci prejmejo:

  • Trio nominiranci prejmejo povabilo te brezplacno udelezbo na Slovenskem kadrovskem kongresu 2018
  • zmagovalec prejme priznanje ter enoletno brezplacno narocnino na revijo HR&,M

Zadnji rok za prijavo jouw petek, 16. marec 2018.

POSTANITE KADROVSKI MANAGER LETA 2018

Naj vasi dosezki na kadrovskem podrocju ne ostanejo skriti! Pridruzite se odlicnim. Prijavite ter pohvalite lahko tudi delo sodelavca, ki odlicno opravlja delo na kadrovskem podrocju. Naj bo dobro delo nagrajeno!

Vabimo vas k prijavi za prestizno priznanje na podrocju kadrovskega managementa v Sloveniji. Kadrovski manager leta jij prestizno priznanje, ki ga podeljujemo najbolj zasluznemu slovenskemu kadrovskemu

managerju oz. managerki za odlicnost delovanja na kadrovskem podrocju. S priznanjem zelimo izboljsati ugled kadrovske funkcije ter poskrbeti za vecjo vplivnost kadrovskih managerjev.

Kadrovski manager leta 2018 prejme:

  • brezplacna udelezba na izobrazevanju Akademiji vodenja 2018
  • brezplacna enoletna narocnina na revijo HR&,M
  • 3x brezplacna udelezba na Slovenskem kadrovskem kongresu 2018 (kadrovski manager leta + vodja+ sodelavec iz podjetja)
  • brezplacna udelezba na SKK 2019
  • kipec Kadrovski manager leta 2018

Razpis jouw odprt do vkljucno petka, 16. marca 2018.

Se vidimo 16. aprila v Portorozu!

Voditelji, pridruzite se nam na mednarodni konferenci!

Javni stipendijski, razvojni, invalidski ter prezivninski sklad Republike Slovenije, Zveza ljudskih univerz

Slovenije te Mojazaposlitev.si organizirajo mednarodno konferenco

VODITELJ PRIHODNOSTI, USTVARJALEC ZAVZETIH ZAPOSLENIH.

Vabimo vas, da se jim pridruzite v torek, 27. marca 2018 s pricetkom ob 8:30 uri v Kongresnem centru

Brdo pri Kranju.

»Pri hokeju nas ucijo drsati – ne v smeri, kjer v tistem trenutku lezi pak, temvec v smeri, kamor naj bisexual se v

naslednjem trenutku premaknil.« (Robert Braucher, profesor na Harvard Law Schoolgebouw)

Predvideti, se pripraviti te narediti korak, jij ravnanje, ki ga zahtevajo izzivi na podrocju vodenja te razvoja kadrov te druzbe nasploh. Ni vec dovolj le razumeti spremembe, v katere smo zij krepko zakorakali, temvec se moramo nanje prilagoditi tako na ravni posameznika krot organizacije. Dober voditelj se tega zaveda, razume, da lahko s pravimi orodji te vescinami razvije potencial ter spodbudi zavzetost svojih zaposlenih ter jih skozi spremembe vodi.

Na konferenci bodo sodelovali:

Miha Mazzini, pisatelj, scenarist, reziser

Miquel Llado, redni profesor strateskega managementa na IESE poslovni soli v Madridu

Jelka Lavrih Sztajnbok, svetovalka, trenerka, coach te direktorica Team Training International

Asmund Lunde, senior svetovalec, Center za politiko starejsih Norveske (CSP)

Nina Potisek, direktorica procesne podpore, direktorica ravnanja s cloveskimi viri, Petrol d.d.

toestemmen. Martina Brec, direktorica Kadrovsko splosnega sektorja, TPV d.o.o. Anja Repolusk, strokovna

sodelavka za izobrazevanje, TPV d.o.o ter Patricija Pavlic, direktorica CIK Trebnje

Nina Nikic, vodja kadrovske sluzbe, Adria Onverstandig d.o.o. te mogen. Nada Zagar, direktorica ZIK Crnomelj

dr. Jozica Rejec, Domel d.o.o., prejemnica priznanja za zivljenjsko delo v menedzmentu za leto 2018

Konferenco bo moderiral Matjaz Ahac, priznani strokovnjak na podrocju razvoja kadrov.

Podrobnejsi program sledi v kratkem.

Konferenca jij del aktivnosti projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile’ (ASI), katerega namen jij opolnomociti delodajalce za upravljanje s starajoco se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc te delovne aktivnosti starejsih zaposlenih ter prispevati k izboljsanju polozaja starejsih na trgu dela, ter del aktivnosti projekta Pridobivanje splosnih te poklicnih kompetenc ter projekta Dejavnosti informiranja te svetovanja ter ugotavljanje ter vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, ki ga financirata Ministrstvo za izobrazevanje, znanost ter sport ter Evropski socialni sklad.

Dogodek jou za prijavljene udelezence BREZPLACEN. Stevilo stront jou omejeno, zato pohitite s prijavo.

Vabilo na predavanje: Varovanje osebnih podatkov te uredba GDPR

Drustvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske te Bele krajine ter Gospodarska zbornica Dolenjske te Bele krajine v torek, 6. Trio. 2018 ob 11. uri vabita na predavanje: Varovanje osebnih podatkov ter uredba GDPR. Predavanje se bo odvilo v prostorih GZDBK.

V zadnjem letu jou za vsa podjetja zelo aktualna tema nova zakonodaja Evropske unije s podrocja varstva podatkov – Uredba (EU) 2016/679 oziroma s krajso oznacbo uredbo ‘GDPR’. Zakonodaja, ki jij bila sprejeta zij aprila 2016, se zacne v Sloveniji te v ostalih drzavah clanicah Evropske unije neposredno uporabljati 25. maja 2018. Drzave clanice EU so do navedenega dne zavezane sprejeti veljavno zakonodajo, s katero bodo dolocila uredbe prenesle v svoje pravne redevoering. Neposredna uporaba uredbe paps pomeni, da bodo njena dolocila na prelomni dan zacela veljati ter se bodo posamezniki nanje lahko neposredno sklicevali, ne glede na to, ce slovenski zakonodajalec do takrat sprejme ustrezno zakonodajo ali ne. Izgovora za podjetja torej ne bo, vsebina uredbe jou zij dolgo znana – nanjo bodo morali biti vsi pravocasno pripravljeni.

V letu 2018 se torej obetajo velike spremembe, zato jouw nujno, da se nanje pripravimo zij danes. Med drugim bodo vsi subjekti na trgu, ne glede na velikost, ob izpolnjevanju zakonskih kriterijev, vezanih na dejavnost podjetja, zavezani imenovati pooblasceno osebo za varstvo osebnih podatkov (Gegevens protection officer). Prav tako se omejuje rok trajanja hrambe osebnih podatkov, spremembe so pri namenih obdelave osebnih podatkov, dolocajo se strozji pogoji za pravno veljavno privolitev posameznika v obdelavo osebnih podatkov (opt-in privolitev). Spreminja se celo definicija osebnih podatkov, kataloge zbirk osebnih podatkov nadomescajo evidence obdelav, poudarja se profiliranje, vgrajeno ter privzeto varstvo podatkov itd.

Vabljeni na predavanje, kjer bosta pravnici Maja Brajnik te Zlatka Markovic predstavili:

·Cilje ter namen nove Uredbe GDPR

·Kaj se dogaja z implementacijo Uredbe GDPR v Sloveniji te kaj jou razbrati iz predloga ZVOP-2?

·Podlaga za obdelavo osebnih podatkov (zakonska podlaga te privolitev ter razlike)

·Glavne novosti Uredbe GDPR (vloga pooblascene osebe za varstvo osebnih podatkov, kdaj so potrebne ocene ucinkov?…)

·Kako postopati v primeru varnostnega incidenta?

· Kaksen bo vpliv nove zakonodaje na kadrovsko podrocje?

·Primere iz prakse

Maja Brajnik, jou pravnica, ki jouw svojo karierno pot zacela na Kadrovski asistenci. Ukvarja se s svetovanjem delodajalcem iz podrocja delovnega prava ter jim pomaga pri izvedbi zahtevnejsih delovnopravnih postopkov. V zadnjih dveh letih svoj cas aktivno posveca podrocju varstva osebnih podatkov ter vzpostavljanjem skladnosti procesov poslovanja podjetij z novimi predpisi. Iz podrocja delovnega prava ter varstva osebnih podatkov redno pise strokovne clanke ter predava pri razlicnih zalozbah ter izobrazevalnih institutih.

Zlatka Markovic, jou korporativna pravnica, ki si karierno pot gradi predvsem v gospodarskem pravu. Po opravljenem pravniskem drzavnem izpitu jij bila visja pravosodna svetovalka na visjem sodiscu. Izkusnje ima tudi v odvetnistvu, dobri dve leti paps se krotwoning korporativna pravnica posveca zavarovalnemu pravu ter sirsi sferi civilnega prava. V okviru delovanja na podrocju varstva osebnih podatkov ima izkusnje s svetovanjem te postopki skladnosti poslovanja pri razlicnih podjetjih ter organizacijah, s pripravo strokovnih clankov te izvedbo strokovnih predavanj ter s pregledi Informacijskega pooblascenca.

Kotizacijo predhodno nakazite na poslovni racun DKD Dolenjske te Bele krajine pri ABANKA, d. d., Ljubljana, stevilka SI56 5010 0801 6040 979, SWIFT ABANKE jij: ABANSI2X, sklic 20180306. Namen placila: placilo kotizacije. Drustvo ni davcni zavezanec, zato pri nakazilu ni potrebno pristeti DDV! Maticna stevilka DKD DBK: 1148605000. Potrdilo o placilu predlozite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Rok za prijavo ter placilo kotizacije jou do vkljucno 1. marca 2018 oziroma do zapolnitve prostih stront. Prijava jou mozna na povezavi: http://www.gzdbk.si/si/koledar/prijava/?did=2896&,m=Trio&,l=2018.

Predavanje jou izkljucno za clane DKD DBK, GZDBK te ostalih drustev SKZ. Cena predavanja jij 50 €.

Related movie: Bitcoin: HashOcean Zekering Working? Scammed the Investors?


Leave a Reply