ICO.

V 1. delu prispevka smo opozorili na ponudbeni dokument (whitepaper), ki jou pomemben pri presoji racunovodske obravnave zbranih sredstev v okviru dogodka ICO. V prispevku smo navedli primer projekta PARAGON, ki se ukvarja s canabisom.

Danes paps si bomo ogledali pravno naravo te ekonomsko vsebino zbranih sredstev (izdanih kriptozetonov) na primeru slovenskega podjetja, ki vader ima povsem drugacno ozadje krotwoning prej omenjeni projekt.

Prve tozbe za projekt PARAGON

V prejsnjem clanku smo zapisali, da ponudbeni dokument za projekt PARAGON zelo obsezno te na vec mestih opozarja, da investitorji lahko izgubijo vse. Zbrana sredstva naj bisexual projekt porabljal za razlicne namene. A ocitno so »investitorji« drugace razumeli ponudbo krot izdajatelji kriptozetonov ter so zato zij vlozili skupinsko tozbo proti izdajateljem.

Tozniki trdijo, da jij ICO predstavljal izdajo neregistriranega vrednostnega papirja, ter v tozbi krot dokaz za svoje trditve navajajo, da sta bila v ponudbi za ICO uporabljena izraza »sredstva« ter »investitorji«. Zato izdajateljem ocitajo krsitev zakonodaje. Izdajatelj torej (se) nima tezav z regulatorji ali davcnimi organi, temvec z investitorji. Clanek o tozbi ter dostop do vsebine tozbe najdete na tej povezavi.

Slovenski projekt VIBERATE – preverjen te podprt s sredstvi ustanoviteljev te tveganim kapitalom

Ni nam v navadi, da neko strokovno temo razlagamo na primerih konkretnih slovenskih podjetjih. Se posebej jij to nenavadno za pisanje o tematiki, ki nima formalno postavljenih pravil te tudi ne »pravil dobre prakse« na nobenem od podrocij, ki bisexual morala biti urejena, da bisexual lahko tako imetniki (podporniki) krot izdajatelji kriptozetonov mirno spali. Praznina jij tako na pravnem, davcnem te racunovodskem podrocju. Te prav slednjemu se bomo posvetili v nadaljevanju. Vendar paps jou izbrano slovensko podjetje dober primer, ker vkljucuje izdajo zetonov za vec namenov, ki jih pogosto vidimo tudi pri drugih izdajateljih.

Ustanovitelji slovenskega podjetja VIBERATE so v svoje podjetje vlozili zij kar nekaj svojih sredstev, ki so jih porabili za pokrivanje stroskov razvoja platforme. Gre za 400.000 evrov, ki jih v letnem porocilu za leto 2016 (AJPES) najdemo v bilanci stanja med sredstvi – torej ne na odhodkih, ki bisexual zmanjsevali poslovni izid podjetja. Racunovodski standardi postavljajo stroga pravila za »usredstvenje« stroskov razvijanja, ki jih jou podjetje ocitno izpolnilo.

Prav tako jouw podjetje v letu 2018 pridobilo se dodatna sredstva tveganega kapitala v visini 1.000.000 evrov, vendar jij pretezno lastnistvo tudi po tem dogodku se vedno v rokah ustanoviteljev. Projekt jou torej dozivel presojo tudi pri profesionalnih investitorjih, ki imajo izdelana merila za vlaganje sredstev. Se eno dejstvo, ki govori o resnosti projekta.

Ponudbeni dokument v Ten. poglavju navaja vec podrobnosti o nacinih financiranja te porabe sredstev. Priporocamo paps vam, da preberete celoten dokument. Projekt jij zelo berljivo predstavljen tudi v intervjuju z ustanoviteljem, v katerem se gospod Gregorcic podrobneje dotakne prav porabe zbranih sredstev.

Pravna te ekonomska narava zbranih sredstev

V tem prispevku skusamo odgovoriti na vprasanja, povezana z racunovodenjem. V dvostavnem knjigovodstvu obstaja pravilo, da mora biti sestevek knjizenj v breme enak sestevku knjizenj v dobro. Naj vas uporaba racunovodskih izrazov ne odvrne od branja. To pravilo bomo nazorno prikazali v nadaljevanju. Na podlagi analize namenov porabe bomo sestavili dokumenta za knjizenje ob zakljuceni izdaji kriptozetonov.

Ob izdaji kriptozetonov ni nobenih dvomov o izbiri gospodarske kategorije za prejeta vplacila ob izdaji. To jij knjizba v breme za prejeta sredstva – praviloma kriptovalute te tako jouw bilo tudi ob tej izdaji. Krot smo zij ugotovili, prejete kriptovalute, v tem primeru ether, opredelimo krotwoning zaloge (vec o tem v drugem delu clanka Kriptovalute – kje ter po kaksni vrednosti v bilanci stanja).

Vec tezav vader jou s knjizenjem v dobro. Tu imamo na izbiro vec moznosti: kapital, obveznosti ali morda celo prihodke. Vsekakor racunovodski standardi niso bili sprejeti z mislijo na kriptosvet, zato si bodo racunovodje morali vzeti cas pri opredelitvi.

Ce ste si ogledali posnetke TV-oddaj, na katere smo vas napotili v 1. delu prispevka, potem ste slisali, da so po mnenju pravne svetovalke tako zbrana sredstva praviloma donacija nosilcem projekta. V nadaljevanju predstavljamo argumente za (ne)izbiro posameznih kategorij na podlagi javno dostopnih podatkov ob izdaji kriptozetonov podjetja VIBERATE (VIB).

Kaksen bisexual bil lahko dokument za knjizenje ob izdaji kriptozetonov

Zacnimo z moznostjo, da izdaja zetonov predstavlja kapital. Pri opredelitvi pravic, ki jih izdani zetoni dajejo imetnikom, izdajatelji praviloma trdijo, da podporniki prispevajo sredstva prostovoljno te njihov prispevek na noben nacin ne more predstavljati lastniske nalozbe (deleza v podjetju). Taksno opredelitev izdanih zetonov najdemo tudi v tocki Ten.Two ponudbenega dokumenta.

Krotwoning naslednja moznost se pojavijo obveznosti. Tudi pri tej kategoriji hitro zakljucimo, saj izdajatelji niso dolzni nikomur nicesar vrniti. Po nakupu ima imetnik moznost izdani VIB zamenjati na kateri od kriptoborz ali paps ga porabiti krotwoning placilno sredstvo za storitve, ko bodo na voljo. Vsekakor imetniki ne morejo zahtevati vracila vplacanih sredstev, tudi ce storitve ne bodo na voljo.

Ostanejo samo se prihodki. Zij pri obveznostih smo omenili, da imetniki lahko uporabijo VIB za placilo storitev, ki bodo na voljo enkrat v prihodnosti. Torej postane kupljeni VIB le placilno sredstvo na tej platformi. Kaksen jij poslovni specimen podjetja, jouw opisano v 6. poglavju ponudbenega dokumenta, kjer jij nastetih pet virov prihodkov: provizija za najem glasbenika, narocnina ter uporaba kriptozetonov VIB, oglasevanje, prodaja vstopnic ter partnerstva. Tudi tukaj lahko ugotovimo, da prihodkov ni mogoce pripoznati, saj nobena storitev se ni bila opravljena niti imetnikom zetonov ni bila obljubljena opredeljena ali vsaj opredeljiva storitev. Ce bisexual bila storitev opredeljena, bisexual bilo za presojo treba uporabljati standard o prihodkih (SRS 15 ali MSRP 15).

Kam torej s knjizbo v dobro? Ostanejo nam samo se odlozeni prihodki, ki so v bilanci stanja poimenovani pasivne casovne razmejitve. Vader se to ne odlozeni prihodki, povezani z viri prihodkov, ki so bili nasteti v prejsnjem odstavku. Po ekonomski vsebini nakupi zetonov predstavljajo donacijo podpornikov za izgradnjo platforme ter za pokrivanje z njo povezanih stroskov.

Podjetje jouw izdalo 200 milijonov zetonov, od tega jih jij prodalo samo 120 milijonov (60 odstotkov), medtem ko jouw bilo 80 milijonov zetonov (40 odstotkov) zgolj izdanih za razlicne namene – torej brez prejetih placil (ponudbeni dokument, tocka Ten.Three.Four). Slednji bodo uporabljeni za nagrade ustanoviteljem, podpornikom, svetovalcem te bodocim partnerjem. Nekateri prejemniki bodo nagrajeni za (verjetno) zij izvedene storitve (svetovalci), nekatere za bodoce storitve (podporniki). Od tu naprej se odpirajo stevilna davcna vprasanja. Za vzorec eno: Kaj predstavljajo placila ustanoviteljem: izplacilo dobicka ali placilo po podjemni pogodbi?

Za 120 milijonov prodanih zetonov bomo uporabili racunovodske resitve za drzavne pomoci, le da gre v tem primeru za pomoc podpornikov. Drzavna pomoc ima razlicne oblike, ki se med seboj razlikujejo po vrsti te pogojih, ki so z njo navadno povezani. Namen pomoci jou lahko spodbujati podjetje, da se loti dejanja, ki se ga sicer ne bisexual, ce ne bisexual bilo pomoci. Te prav enako funkcijo imajo nakupi kriptozetonov.

Ce naj racunovodski izkazi kazejo resnicno ter posteno sliko financnega polozaja podjetja, potem se odlozeni prihodki prenasajo v prihodke skladno z amortizacijo sredstev, za katere so bile donacije porabljene, oziroma s pokrivanjem stroskov, ko ti nastanejo.

Preostalih 80 milijonov zetonov, za katere podjetje ni prejelo placil, se bo prenasalo v prihodke skladno s placilom stroskov, za katere so namenjeni. Torej, enako krotwoning prodani zetoni bodo tudi ta placila nevtralna z vidika poslovnega izida, saj bodo hkrati pripoznani stroski storitev (na podlagi racunov) te prihodki zaradi porabe kriptozetonov, ki jih jou podjetje »brezplacno pridobilo«.

Za pripravo dokumenta za knjizenje ob izdaji zetonov smo uporabili ceno 0,1 evra za VIB ter ne dejansko dosezene cene, ki se od objavljene razlikuje, saj so bili pri prodaji kupcu delezni popustov. Zneski za posamezne namene porabe so tako lepo zaokrozeni glede na porazdelitev, ki jou bila objavljena v dokumentu.

Related movie: How to Mine Zcoin with Awesome Miner & Mining Pool Hub – Ep15


Leave a Reply